من تا به حال فرصت داشتم که برندهای مختلفی را تست کنم اما هیچکدام به مذاقم خوش نیامده به اصطلاح هیچ جا خونه خود آدم نمی شه اما با توجه به محدودیتهایی که نهادهای ملی برای فعالیت بین المللی من گذاشته اند من تصمیم گرفتم همان راه بچگی را ادامه دهم و هیچ گاه مستقل نگردم به این ترتیب این نتیجه فعالیتهای همگردی من می باشد

lotte brand is useful for its stories

how can i identify friend from enemy and like from hate?

i think i must use it everytime then they show their feelings

ranking

google no

yahoo how

msn now

apple hi ایرانیان آیفون من را دزدیدند(دوبار)

and me under siege
a military operation in which enemy forces surround a town or building, cutting off essential supplies, with the aim of compelling the surrender of those inside:

mesags

fitbit: a company in sanfrancisco by James Park i verify that the owner is american i suggest that you contact apple and want them to allow the app for sense to be installed: the error one is loading page at “what you want to do” the second is when try just app it is not installed

coutry and imigration

which country do i want to go? ofcourse the country where i’m safe and can enjoy life and i don’t know how to leave here as no inviter signs a contract with me and i don’t know what happens next please send your inquiries to this page.