لطفا رایگان ثبت نام کنید داشتن ایمیل الزامیست

آموزش مجازی

Published on 29 May, 2022 | danser | 415 views

توسط

تعلیم و تعلم عبادت است

یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است

حالا خود قضاوت کنید

امامت

من در اندیشه امام این را یافتم که می شود سالها پیشرفت کرد و رشد داشت

اما آن گوهر حقیقی را نداشت و آن گوهر خود است

یافتن خود بهتر از هر حساسی به انسان کمک می کند

که علی گفت

خداشناسی بهتر از خودشناسی است

یعنی تازه برتر از آن هم یافتن خدای خود می باشد

بچه ها

بچه ها میان ساسی و فرمان جا مانده اند

برخی می گویند فرمانده رهبر است

گروهی اعتقاد دارند ساسی شهید شده استا

اما مهم خداست که میان ما جداست

و ما بر او اسیر

.....................................

Last updated on: 4 June, 2022