ما می دانیم او که هست

سامان انتخاب شد

به زودی تمام ویژگیهای ممکن در او جمع می شود

اگر می خواهید اقدامی صورت دهید الآن وقتش است

چون دیگر دیر می شود